http://www.enikonomia.gr/my-money/245115,enoikia-ianouariou-telos-chronou-gia-tis-apozimioseis-oles-oi-dia.html http://media.enikonomia.gr/data/photos/resized/125_245115_ae86671633-b08926e3f0344b0b.jpg Τι λέει η ΑΑΔΕ για τους δικαιούχους κληρονόμους ενοικίων... 2/25/2021 11:22:14 AM

Ενοίκια Ιανουαρίου: Τέλος χρόνου για τις αποζημιώσεις - Όλες οι διαδικασίες για να εξασφαλιστεί η πληρωμή

Ενοίκια Ιανουαρίου: Τέλος χρόνου για τις αποζημιώσεις - Όλες οι διαδικασίες για να εξασφαλιστεί η πληρωμή

Λίγα 24ωρα έμειναν στους ιδιοκτήτες ακινήτων για να εξασφαλίσουν την αποζημίωση μειωμένου ενοικίου μηνός Ιανουαρίου: Θα πρέπει να υποβάλουν τη σχετική δήλωση και κατόπιν θα τους καταβληθεί το ποσό που τους αναλογεί, υπολογίζεται μέσα στο α’ 15νθημερο του Μαρτίου. Σκέψεις για επέκταση των μηδενικών ενοικίων και τους μήνες Απρίλιο – Μάιο.

Γράφει ο Βαγγέλης Δουράκης
Έως την 1η Μαρτίου θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα για τις Δηλώσεις COVID Ιανουαρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΑΔΕ: Με απόφαση της ίδιας, καθορίζονται και οι διαδικασίες για να εξασφαλίσει ένας εκμισθωτής την αποζημίωση μηδενικού ενοικίου για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο. Ποιος είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσει, λοιπόν, ο ιδιοκτήτης ακινήτου ο οποίος δεν εισέπραξε καθόλου ενοίκιο, προκειμένου να εξασφαλίσει την αποζημίωση για το α’ δίμηνο της χρονιάς;

Τα ποσά της αποζημίωσης για τα «μηδενικά» ενοίκια
Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις η αποζημίωση για μηδενικό ενοίκιο καθορίζεται ως εξής:
α) τα φυσικά πρόσωπα για ποσό ίσο με το ογδόντα τοις εκατό (80%) του συνολικού μισθώματος εκάστου μήνα και
β) τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες, συμπεριλαμβανομένων και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου καθώς και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ποσού ίσο με το εξήντα τοις εκατό (60%) του συνολικού μισθώματος εκάστου μήνα.
Η αποζημίωση καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό τους που έχει γνωστοποιηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.aade.gr της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Τι προβλέπεται φορολογικά για την αποζημίωση
Η συγκεκριμένη αποζημίωση δεν εμπίπτει σε καμία κατηγορία εισοδήματος, δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα των τελευταίων, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι της αποζημίωσης
Οι εκμισθωτές, φυσικά ή νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, που έχουν συνάψει σύμβαση μίσθωσης για ακίνητα επί των οποίων έχουν εμπράγματο δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας και δεν εισπράττουν μίσθωμα για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 από τους αντισυμβαλλόμενους, μισθωτές, κατ' επιταγή του νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19, λαμβάνουν την σχετική αποζημίωση από το Κράτος.
Οι υπεκμισθωτές, που βάσει δικαιώματος υπεκμίσθωσης, έχουν συνάψει σύμβαση υπεκμίσθωσης και δεν εισπράττουν υπομίσθωμα για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 από τους αντισυμβαλλόμενους, υπομισθωτές, κατ' επιταγή του νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορονοϊού COVID- 19, επίσης είναι δικαιούχοι. Δικαιούχοι και οι επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται εκπτωτικά καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά. Η ειδικότερη διαδικασία καθώς και οι προϋποθέσεις καταβολής του ποσού της αποζημίωσης για τους εν λόγω δικαιούχους θα καθοριστούν με νεότερη απόφαση κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
Να σημειωθεί, πως οι κληρονόμοι εκμισθωτών και υπεκμισθωτών που έχουν αποβιώσει, υποχρεούνται να υποβάλλουν στη Δ.Ο.Υ. όπου υπάγεται ο κληρονομούμενος τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι έχουν καταστεί κληρονόμοι του αποβιώσαντος ώστε να ενημερωθούν τα στοιχεία του Φορολογικού Μητρώου.

Ποια είναι η διαδικασία
Ο δικαιούχος είσπραξης εκμισθωτής/υπεκμισθωτής προκειμένου να τύχει των ευνοϊκών ρυθμίσεων, υποβάλλει δήλωση περί μεταβολής του μισθώματος («Δήλωση Covid»). Σε περίπτωση που ο εκμισθωτής/υπεκμισθωτής αποβιώσει και δεν έχει υποβάλει την «Δήλωση Covid» μέχρι τη λήξη της σχετικής προθεσμίας, δικαιούχοι του ποσού που αντιστοιχεί στο ογδόντα τοις εκατό (80%) του συνολικού μισθώματος έκαστου μήνα, καθίστανται οι κληρονόμοι του, οι οποίοι υποβάλλουν στη Δ.Ο.Υ. του θανόντος την εν λόγω δήλωση, εντός δύο (2) μηνών από την λήξη της κατά περίπτωση προθεσμίας για την υποβολή της δήλωσης φόρου κληρονομιάς. Σε περίπτωση που ο κληρονομούμενος αποβιώσει μετά την υποβολή της «Δήλωσης Covid» και δεν έχει γνωστοποιήσει τραπεζικό λογαριασμό πληρωμών στην ΑΑΔΕ, τότε:
- Εφόσον υπάρχει τραπεζικός λογαριασμός με μοναδικό δικαιούχο τον κληρονομούμενο, οποιοσδήποτε από τους κληρονόμους γνωστοποιεί στη Δ.Ο.Υ. του κληρονομούμενου τον τραπεζικό αυτό λογαριασμό προσκομίζοντας βεβαίωση από το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός αυτός.
- Αν δεν υπάρχει τραπεζικός λογαριασμός με μοναδικό δικαιούχο τον κληρονομούμενο, τότε οι κληρονόμοι αυτού πρέπει να γνωστοποιήσουν στη Δ.Ο.Υ. του θανόντος, προσκομίζοντας τα κατάλληλα δικαιολογητικά, τα ποσοστά συμμετοχής τους στην κληρονομιαία περιουσία και τον αριθμό και το έτος υποβολής της «Δήλωσης Covid».
- Στην περίπτωση αυτή το ποσό που αντιστοιχεί στο ογδόντα τοις εκατό (80%) του συνολικού μισθώματος έκαστου μήνα καταβάλλεται κατά το ποσοστό που αναλογεί σε καθένα εξ' αυτών.

Πότε εξοφλείται η αποζημίωση «κουρεμένου» ενοικίου
Η ΑΑΔΕ, μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής «Δήλωσης COVID» και εντός τριάντα (30) ημερών, επεξεργάζεται τις «Δηλώσεις Covid» και με βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της, τις εγκρίνει ή αποστέλλει μήνυμα για την διόρθωσή τους ή τις απορρίπτει. Ο εκμισθωτής, ο υπεκμισθωτής ή οι κληρονόμοι αυτών ενημερώνονται από την ΑΑΔΕ με μήνυμα στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει γνωστοποιηθεί στο Τaxisnet για την απόρριψη της «Δήλωσης Covid» ή για τις τυχόν ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν για τη διόρθωσή της.
Η καταβολή του ποσού στους δικαιούχους διενεργείται σε δύο κύκλους. Ο πρώτος κύκλος ξεκινά δεκαπέντε ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής της «Δήλωσης Covid», ως ισχύει και ολοκληρώνεται εντός τριάντα (30) ημερών από την λήξη της παραπάνω προθεσμίας. Η ημερομηνία έναρξης του 2ου κύκλου θα είναι η επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας λήξης του πρώτου κύκλου. Η καταβολή των ποσών στους δικαιούχους διενεργείται σταδιακά.Σχόλια Αναγνωστών

σχολίασε και εσύ